Material per al professor

Guia didàctica:

Una guia didàctica que ajuda a organitzar el treball a l’aula.

Material per a l’aula

Material manipulable


Regletes per al treball de quantifi cadors i operacions.


Blocs lògics per a treballar les fi gures planes, la lògica, estimular la creativitat...

Cartes per a treballar els atributs,les mesures i les seqüències temporals i espacials.


Botons enfi lables per a treballar la lògica, els atributs, estimular la creativitat...
Nombres amb textures per a treballar la grafomotricitat.