Una metodologia basada en l’aprenentatge en l’entorn


Supermàtics és una metodologia que se sustenta en l’aprenentatge per descobriment, la interacció amb l’entorn i el joc.

Fàcil, divertit, estimulant i enriquidor. La millor manera de despertar l’interès per les matemàtiques, ja des de l’etapa d’Educació Infantil.Continguts per a supermotivar els alumnes

La motivació és el motor de l’aprenentatge, per això els continguts de Supermàtics estan contextualitzats en entorns reals i propers a l’univers infantil, amb l’objectiu de seduir l’alumne i despertar el seu interès per les matemàtiques.

Establir les bases per a un aprenentatge significatiu
Els continguts estan programats de forma helicoÏdal per tal de construir nous coneixements a partir dels que ja es tenen.

Implicar per a motivar
Impliquem l’alumnat en el procés d’aprenentatge amb eines cognitives i procediments perquè es pugui desenvolupar en el seu entorn quotidià

Recursos per a l’aprenentatge
Presentem diverses alternatives per a abordar un mateix contingut:
- Fitxes en paper.
- Fitxes digitals.
- Manipulables.
- Jocs.
- Activitats en diversos entorns.
- Verbalització.
- Role-playing / dramatització.
- Problemes visuals.
- Treball per projectes.

Competències i Intel·ligències Múltiples
Atenem la diversitat de l’aula treballant integradament les competències i les intel·ligències múltiples.

Innovació a l’escola
Incorporem:
- Pensament visible (rutines i destreses de pensament).
- Tècniques de treball cooperatiu.
- Treball per projectes.

Avaluació contínua estratègica
Supermàtics permet una avaluació contínua per a garantir que l’alumne sàpiga aplicar els aprenentatges en diferents contextos, comprengui i interpreti l’entorn des del punt de vista matemàtic i faci servir estratègies de resolució dels problemes que planteja el seu dia a dia.